Møte 19.februar 07

 • CI-treffet 03.03.07: Man diskuterte erfaringene. I alt var det rundt 20 frammøtte, en del nye. To fagfolk var til stede og holdt hvert sitt innlegg, den ene om CI-teknologien og utviklingen den siste tiden, den andre om hjelpemidler for CI og høreapparater for bedre utbytte. Ellers var det informasjon fra interimsstyret. – Arrangementet hadde noen svakheter, som vi bør ta lærdom av. Det må ordnes med teleslynge, vi må ha profesjonell skrivetolk, og forelesere må begrense innleggene sine
 • Orientering om møte med Inger Holm, HLF: Thorbjørn Johan, Otto og Kjetil hadde vært i møte med Inger Holm, som har et hovedansvar for likemannsarbeidet i HLF. Hun orienterte om kursoppleggene i HLF, og diskusjonsemne ble først og fremst hvilke spesielle behov likemenn for CI-brukere har. Planen er at HLF arrangerer likemannskurs for flere grupper og med et felles program, men at CI-gruppen får en del tid for seg selv, kanskje opptil en hel dag, med emner som er spesielle for disse. Det aktuelle er at dette kommer med i kursplanens del II, som skal avsluttes med utstedelse av likemannsbevis. Med totalt rundt 30 deltakere på disse kursene, er det ikke noen stor gruppe vi kan få med, men vi håper det kan bli 8-10 fra CI-gruppa. Detaljene – våre spesielle ønsker – vil bli tatt opp på et senere møte.

  Inger Holm har senere kommentert møtet: ”Etter vårt positive møte ser jeg fram til at likemenn for CI-opererte skal komme med i HLFs likemanns-korps.”

 • Planleggingsmøte med LMS: Kjetil og Sigrun er faste kontaktpersoner til Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Bergen. De er uoffisielt invitert til plaleggingsmøte for et info-kurs for CI-brukere 4.-5. juni.

  Interimsstyret ønsker at kurset skal gi innsikt i CI-brukernes egne erfaringer, rettigheter og rehabiliteringsmuligheter før/etter operasjon. Interimsstyret bør markere seg på kurset, fortelle om vårt arbeid og vår hjemmeside. Tekniske hjelpemidler for CI-brukere bør det også informeres om. – Kjetil viderebefordrer dette til LMS-ansvarlig.

 • Vårt eget likemannskurs: Vi har planlagt dette kurset lenge, og etter vedtak på siste kurs skal det holdes i Trondheim i september. NDF har vedtatt å bevilge likemannsmidler til kurset, på visse vilkår, men det har tatt lang tid med å få svar på om Trondheim Døveforening vil stå som teknisk arrangør. Det har vært spørsmål om å flytte kurset både til annet sted og på annet tidspunkt.

  Vi finner det veldig vanskelig å flytte på kurset, og vi må snart ta endelig standpunkt. Vi må vurdere om kurset bør avlyses når vi har fått endelig svar fra Trondheim
 • Ad-hoc utvalg HLF: Etter at verken NDF eller HLF har ønsket å opprette et eget utvalg for voksne CI-brukere, har nå HLF revurdert saken, og deres hovedstyre har vedtatt å opprette et ad hoc-utvalg med en funksjonstid fram til HLFs landsmøte i 2009. Videre er det vedtatt at utvalget skal bestå av våre repr. og vara til de to HLF-hovedutvalgene + to til fra interimsstyret. Det vil si følgende seks personer fra vår side: Berit Gallefoss Denstad og Kjetil Høgestøl, Inger Anita Fjose og Sigrun Ekerhovd, Otto Øksnes og Thorbjørn Johan Sander. HLF har bevilget kr 50.000 til utvalgets arbeid i 2007

 • Møte i ad-hoc-utvalget: HLF har innkalt til første og konstituerende møte i ad hoc-utvalget for voksne CI-brukere i Oslo 27. april. Fra HLFs side ønsker man spesielt å diskutere våre ønsker i forbindelse med likemannskursene, dessuten vår hjemmeside i forhold til HLFs nettportal. – Fra vår side er det ønskelig å få klarlagt en lang rekke forhold, og det ble vedtatt å sende HLF ved org.sjefen en stikkord-liste.

  Separat ble det satt opp en liste hvor vi peker på behov for CI-brukere som er forkjellig fra andre grupper innen HLF, med tanke på et eget program en dag under likemannskursets del II.

 • Møte i hovedutvalg for interessepolitikk: Det forelå et fyldig referat fra utvalgets første møte, og hvor det går fram at ”vi” er på god vei. Vi merker oss at vår representant Berit G. D. er kommet med i en ressursgruppe som skal bistå Sosial- og helsedirektoratet i arbeidet med en veiledning for prioritering av pasienter i forhold til Pasientrettighetsloven. Dette er viktig for CI-gruppa. Vi synes også det er spennende – og riktig – at man går inn for at hjelpemiddelsentral og hørselssentral må integreres, slik at det blir en felles service for tekniske hjelpemidler og høre-/CI-apparater.

 • Neste møte: Det ble ikke fastsatt noe nytt møte. Vi må avvente hva som skjer på møtet 27. april. Sannsynligvis vil der interimsstyret bli avløst av HLFs ad hoc-utvalg for voksne CI-brukere, og dette utvalget vil da samtidig overta den funksjonen som interimsstyret har hatt. De fleste vil kanskje ikke merke noen forskjell (?), men vi vil da ha kommet inn i en organisasjon, mens vi hittil har drevet virksomheten på rent privat basis.

TjSander

<< forsiden << referatlisten