Møte 8. januar 2007

 • HLF sine hovedutvalg: Vi har hatt kontakt med HLFs org.sjef og fått nærmere opplysninger om hvordan det vil fungere med varamedlemmene, med innkallinger og referattjeneste, slik at dette er
 • Møte i interessepolitisk utvalg: Berit Gallefoss Denstad har som vår repr. (repr. for voksne CI-brukere) deltatt i det første møtet i HLFs Hovedutvalg for interessepolitikk, og hun rapporterer at vi har mye felles med andre grupper som er representert i utvalget. Det var derfor en positiv opplevelse for henne å være med på møtet. Referat fra møtet er tilgjengelig for oss, og viser at det er nyttig at vi har fått en fast repr. i utvalget.
 • Sakspapirer : Vi har tatt opp med HLF at også vararepr. bør få sakspapirene til møtene, og har fått bekreftet at dette skal være fast rutine.
 • Møte i likemannsutvalget: Etter forfall fra Inger Anita Fjose, deltok vara Sigrun Ekerhovd som repr. for voksne CI-brukere på første møte i HLFs Hovedutvalg for likemenn. Også fra dette møtet har vi fått tilgjengelig referat. Sigrun opplevde at det i begynnelsen var litt lite forståelse for at CI-brukere ikke kan regnes til gruppen døvblitte eller tunghørte, så det trengs tydeligvis tid til å få de andre gruppene til å bli fortrolig med at CI-brukere har spesielle behov. På dette første møtet ble det brukt mye tid på gjennomgang av HLFs regelverk.
 • Direktiv til helseregionene fra Helse- og omsorgsdepartementet: Vi har, via HLF/Berit G. D., mottatt nevnte direktiv. Det viktigste der er at departementet har gitt helseregionene klar beskjed om å prioritere CI-operasjoner. I 2007 er det et mål å gjennomføre 140 operasjoner (men behovet er vurdert til å ligge rundt 200 operasjoner per år). – Dette direktivet er klart positivt, selv om det ikke er ”godt nok”.
 • HLFs likemannskurs: HLF hadde invitert til likemannskurs trinn I og trinn II denne vinteren, og som også skulle dekke CI-brukerne. Fra oss deltok Otto Øksnes på kursdel I, med egenandelen dekket av Bergen Hørselslag. Han var nærmest med som observatør, for å finne ut om kurset dekket behovet for CI-likemenn, og tilbakemelding fra ham viste at det ikke var noe CI-opplegg, det skulle komme på trinn II. Til det ønsket HLF vår medvirkning, og det ble enighet om å ta den delen til høsten, da det ble for knapp tid til et CI-opplegg allerede på del II nå. – HLF skal ha nye likemannskurs del I og del II til høsten, og det skal da satses på at del II fyller kravene som bør gjelde for å gi godkjennelse til CI-likemenn (legitimasjon).
 • Offentliggjøring av referatene fra interimsstyrets møter: Man drøftet ulike måter å spre våre referater på. Skal de sendes i sin helhet til ”samarbeidspartnere”? – Man kom fram til at det er viktig at iallfall CI-brukerne blir kjent med hva vi driver med, men ikke alt er like viktig, så det har liten hensikt å offentliggjøre fullstendige referater. Inntil videre konsentrerer vi oss om å bringe utdrag av referatene på www.cipaa.net , under Nytt fra interimsstyret.
 • CI-opplegg på HLF-likemannskurs: HLF har oppfordret oss til å legge opp program for CI-gruppa på deres likemannskurs til høsten. Vi må ha et planleggingsmøte, og i første omgang bør vi ha et møte med konsulent Inger Holm i HLF. Det er viktig at vi får med oss Inger Anita Fjose på møtet, hun er vår repr. i Hovedutvalget for likemenn. – Vi inviterer Inger Holm til vårt CI-treff 3. mars.
 • CI-treffet 3. mars i Bergen: Avtale er i orden om at Grøndahl fra høresentralen på Haukeland kommer. Vi forsøker også å få med en repr. fra Phonak for å demonstrere hørselstekniske hjelpemidler. Treffet averteres på hjemmesiden vår. Skrivetolk er bestilt.
 • Åpning av Lære- og mestringssenter i Bergen: Det var spørsmål om å stille med en repr. ved åpningen, men tidspunktet passet ikke for noen.
 • CI-likemannskurs i Trondheim: NDF har lovet å finansiere et kurs også i år, av likemannsmidler, på vilkår. Det vilkåret som stilles, ser vi ikke som noe problem. Vi venter nå tilbakemelding på om Trondheim Døveforening vil være teknisk arrangør. Vi vil påse at vi får med noe om taushetsplikt for de som godkjennes som CI-likemenn. Foreløpig tidspunkt er satt til helgen 7.-9. september.
 • Ventetid for lydtilkopling: Det er mottatt meldinger om svært lang ventetid for tilkopling av lyd etter CI-operasjon. Berit G. Denstad spør om vår mening mht akseptabel ventetid. Etter en lengre diskusjon kom vi fram til at det ikke bør aksepteres ventetid ut over 6 uker.
 • Planleggingsutvalg ved LMS: Lærings- og mestringssenteret i Bergen har kontaktet Bergen Døevsenter om faste repr. for voksne CI-brukere til planleggingsutvalget. – Vi foreslår Kjetil Høgestøl og Sigrun Ekerhovd som våre representanter.
 • Eventuelt: Man diskuterte bl.a. utviklingen som viser at det nå er blitt vanlig å operere beste øre, mens det før var det dårligste øret som ble operert. Fritt sykehusvalg bør etter vår oppfatning omfatte også fritt valg mht lydjustering og oppfølging. CI-opererte bør registereres som rettighetspasienter. Nevnt ble også problematikk i forbindelse med MR-scanning av CI-brukere. Dette vil bli tatt opp senere.

TjSander

<< forsiden << referatlisten