Møte 21. november 2006:
  • Rapport fra likemannskurset i Lørenskog 8.-9. september var utsendt på forhånd, og den ble godkjent uten endringer. Rapporten er sendt til Norges Døveforbund, som finansierte kurset.
  • Brev til helseminister Sylvia Brustad: Forslag til brev var lagt fram på likemannskurset i Lørenskog og undertegnet av samtlige deltakere. Saken gjaldt ventede uheldige endringer i forbindelse med CI-brukeres rettigheter i forhold til privatpraktiserende logopeder og audiopedagoger. Interimsstyret hadde fått fullmakt til en endring i ordlyden etter å ha innhentet siste opplysninger om saken, og dette var gjennomført. – Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra departementet, men HLF har mottatt svar i samme sak og lagt det ut på sin hjemmeside. Dette kan betraktes som svar også til oss.
  • Representanter til utvalg i HLF: Etter forslag fra interimsstyret, lagt fram på likemannskurset i Lørenskog, har interimsstyret sendt forslag til HLF om følgende representanter for de voksne CI-brukerne i de to hovedutvalgene i HLF: Hovedutvalget for interessepolitikk: Berit Gallefoss Denstad, vara Kjetil Høgestøl. Hovedutvalget for likemenn: Inger Anita Fjose, vara Sigrun Ekerhovd. – Vi har fått tilbakemelding fra HLF om at forslagene er godkjent, slik at våre representanter blir innkalt til de første møtene tidlig på det nye året.
  • Dekning av reiseutgifter til likemannstreff: Det er tidligere mottatt litt støtte fra NDFs likemannsmidler, etter søknad gjennom Bergen Døvesenter. – Dette er en langdryg og tungvint ordning, og vi må prøve å finne en bedre måte, slik at deltakere på forhånd kan vite om mulighetene for å få reisestøtte.
  • Cipaa.net: Vår Web-side er blitt noe forbedret. Sigrun som ansvarlig for siden har fått flere henvendelser om å åpne en debattside, som avlastning for de svært mange brevene i e-postgruppa. Hun opplyste at hun regner med å få dette på plass i første kvartal 2007.
  • Tillitsmannskurs for døvblitte: HLF arrangerer tillitsmannskurs for Døvblittes Fellesforum i Asker 24.-26. oktober. Thorbjørn J. S. er invitert til å delta for å orientere om vårt arbeid, og har sagt ja til dette.
  • Likemannskurs i 2007: Vi har søkt NDF om å få midler til å gjennomføre et likemannskurs for CI-brukere også i 2007. NDF kan ikke svare på dette før i månedsskiftet januar/februar, når forbundet vet hvilke midler de får til disposisjon. Ettersom siste likemannskurs mente at det vil være naturlig å holde neste kurs i Trondheim, ha Thorbjørn kontaktet lederen i Trondheim Døveforening, som har svart positivt til at foreningen blir teknisk arrangør. Vi tenker oss helgen 6.-7. oktober. – Det ble vedtatt å kontakte HLF med spørsmål om mulighetene for å få likemannsmidler også derfra, spesielt hvis vår søknad til NDF blir avslått.
  • Referat fra møte i Døvblittes Fellesforum: Vi har mottatt et referat som viser at vi har en del felles interesser, som å få utdannet flere skrive- og TSS-tolker.
  • Representasjon på info-kurs: Sigrun og Kjetil har representert oss på et info-kurs på Eikelund kompetansesenter. Kurset var ordnet som et samarbeid mellom Haukeland sykehus og Lærings- og mestringssenteret i Bergen. Sigrun orienterte om vår hjemmeside etc., mens Kjetil fortalte sin CI-historie. Referatet tyder på at kurset var en suksess.

<< forsiden << referatlisten