Møte 21.september 07

Møtet ble holdt på HLFs hovedkontor i Oslo. Fra utvalget møtte Sander, Denstad, Ekerhovd og Høgestøl. HLFs org.sjef Antonsen var til stede på hele møtet. Til enkelte saker deltok hhv Johnsen, Lahnstein og Hegre fra HLF.
 • Brukerutvalg ved Rikshospitalet

  Ved oppnevning av brukerutvalget hadde HLF foreslått vårt utvalgsmedlem Berit G. Denstad, men hun var dessverre ikke kommet inn. Man diskuterte derfor det problemet at hørselshemmede (deriblant CI-brukerne) dermed ikke har noen talsperson i brukerutvalget.

  Ved et heldig sammentreff har vi likevel fått en dyktig person som er villig til å ivareta våre interesser i brukerutvalget. Espen Lahnstein, som er kommet inn i brukerutvalget som repr. for en annen organisasjon, er nemlig blitt ansatt i HLF som vikar for interessepolitisk konsulent. Han deltok ved behandlingen av denne saken, og han oppfordret CI-utvalget til å ta kontakt med ham når det er saker vi ønsker å få tatt opp i brukerutvalget.

  – Han opplyste imidlertid at dette brukerutvalget mer er et orienteringsorgan enn et rådgivende organ, så det har svært begrensede muligheter slik det fungerer i dag. (Det ble delt ut referat fra siste møte i brukerutvalget, til orientering.)

 • Representasjon :

  CI-utvalget føler at det er viktig å ha en oversikt over representasjon på CI-området. CI-utvalget kan være til god hjelp med sitt voksende nettverk. Det vil være en fordel om CI-utvalget til en viss grad får en hånd på oppnevninger i forbindelse med representasjonsoppdrag, mener utvalget.

  Sander nevnte at han hadde hatt positiv kontakt med lederen av Hordaland fylkeslag av HLF, som var tydelig innstilt på samarbeid om CI-representasjon, og han uttalte ønsket om at HLF sentralt kunne bidra til liknende samarbeid utover landet.

  Antonsen opplyste at HLF ikke har tradisjon for å gripe inn i lokale representasjonsoppdrag og kan ikke pålegge lokale lag å bruke CI-utvalget. Men det er mulig at CI-utvalget vil bli brukt mer når det blir bedre kjent innen HLF-systemet. HLF vil jobbe med å informere om CI-utvalget nedover i systemet.
  CI-utvalget står ellers fritt til å kontakte lokallag/fylkeslag der det måtte være behov.

 • HLFs CI-interessepolitikk :

  Her var det spørsmål om hva HLF hadde gjort på CI-feltet den siste tiden. Vi fikk følgende info fra Vibeke Johnsen:

  Skrivetolk: HLF jobber med å få utdannet flere skrivetolker. På dette området samarbeider man med Døvblittes Fellesforum, som har dette som en av sine viktigste saker. HLF har også møte med Norges Døveforbund 2-3 ganger i året, der dette er ett av temaene. Ellers har man kontakt med bl a Statped, departementet og ulike høgskoler for tolkeutdanning. - Fra vår side ble det påpekt at det også er viktig å få flere gode TSS-tolker, som døvblitte/sterkt tunghørtblitte/CI-brukere foretrekker framfor tegnspråktolker. Dette er HLF oppmerksom på.

  Operasjonskø: HLF følger i hovedsak sin handlingsplan. Vibeke nevnte at Helseforetakene er selvstyrte, og at de prioriterer etter de oppdragsdokumenter de får fra departementet. HLF forsøker å få innflytelse på innholdet i disse oppdragsdokumentene, men det er ikke så enkelt.

  En har også jobbet mot St. Olavs hospital i Trondheim. Her er lang ventetid, og de nordligste fylkene kommer sist i køen. HLF oppfordrer ventelistepasienter til å søke seg til f eks Haukeland, fordi det for tiden er kortere ventetid der.

  2 CI: Johnsen delte ut et notat fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, som gjaldt en drøftingssak om 1 eller 2 CI på voksne. Det ble vist til tre forslag til vedtak i rapporten. Kort fortalt støtter rådet, iht. prioriteringsforskriftens § 2, pasientenes rett til ett CI, men ikke to. Rådet åpner likevel for en individuell vurdering av behov for to CI, basert på visse kriterier som må utredes nærmere. Dessuten innrømmer rådet at det har for lite kunnskap om nytten og kostnadene ved to CI, og foreslår derfor at det forskes mer på dette.

  Dette gir håp for de som ønsker seg to CI, da rådet altså ikke stenger døren for dette. Rådet gir uttrykk for at det trenger mer tid til å utrede dette nærmere. - Johnsen ønsket en tilbakemelding på Rådets notat fra CI-utvalget før 2. oktober. – Fra utvalget ble det gitt uttrykk for at man så langt er godt fornøyd med HLFs innsats på CI-området.

LMS (lærings- og mestringssentrene) og kompetansesentrene:

Sander informerte om at han hadde deltatt på et oppfølgingskurs for CI-opererte på LMS på Haukeland. Han var ganske fornøyd med det han hadde observert. Men han hadde inntrykk av at oppfølgingskurs på en måte var en endestasjon med kortvarig opphold for CI-opererte. Hva skjer etterpå? Han mente at det egentlig er behov for kontinuerlig oppfølging, iallfall for mange. Han var usikker på om kompetansesentrene har ressurser og kompetanse til å overta der LMSs ansvar opphører.

Johnsen ga uttrykk for at det er en del geografiske forskjeller på dette området. Individuelle behov vil kunne være styrende for oppleggene. Det er viktig å kartlegge behov og finne rette kanaler til å formidle disse behovene.

Denstad påpekte at enkelte LMS ikke har nok ressurser til og kompetanse på CI-området til å legge til rette for slike opplegg. Fagfolk kan også være vanskelig å få tak i.

Johnsen foreslo å bruke to timer på neste møte i utvalget til å lage en slags standard for innhold i rehabiliterings- og oppfølgingskurs. CI-utvalget sa seg enig i dette.

 • CI-treff for voksne :
Det var ønske fra CI-utvalget om å bruke noe av budsjettrammen på kr 50.000 til å dekke en del utgifter ved lokale CI-treff. Nå skal det først holdes treff 20. oktober i Bergen, og noen kan ønske å reise ganske langt for å være med. Det kan også være aktuelt å ordne med CI-treff i Oslo og Trondheim i høst med deltakelse fra CI-utvalget.

HLF ga uttrykk for at budsjettmidlene først og fremst skal brukes til å dekke reiser i forbindelse med møter i utvalget. Det kan brukes av budsjettet til reiser for utvalgsmedlemmer til lokale treff, men ikke for andre. Antonsen mente vi kunne finne en annen finansieringsordning for CI-treffene, f eks studiemidler. CI-utvalget kunne sende en søknad om midler til CI-treff. Man kan f eks legge opp til en studiering a 12 timer (planlegging, gjennomføring og evaluering), sammenhengende eller stykkevis. Til dette kan det søkes hele året. Elles ligger det muligheter i å søke prosjektmidler gjennom helse og rehabilitering. Han lovet å sende nærmere info til utvalget om dette.

TjSander

<< forsiden << referatlisten