Møte i HLFs Ad-hoc utvalg for voksne CI-brukere

30. august 2008 - Bergen Hørselslags lokaler i Nygaten 3, Bergen.

Tilstede: Ad-hoc utvalget: Thorbjørn Johan Sander (møteleder), Berit Gallefoss Denstad, Otto Øksnes og Kjetil Høgestøl.
Forfall: Inger Anita Fjose og Sigrun Ekerhovd.
Fra HLF sentralt: Steinar Antonsen, organisasjonssjef.

Innkalling og saksliste ble godkjent. Lederen beklaget at det ikke hadde vært mulig å gjennomføre møte i juni, så det var blitt utsatt til denne dato.

Protokollen fra møtet 29 februar 08 ble godkjent etter en diskusjon om mulighetene for representasjon i fylkeslagene.
Man kom til at så lenge CI-brukerne er så løst organisert som nå, og vi har få godkjente likemenn, bør vi oppfordre CI-brukerne innen de enkelte fylkene til å bli enige om hvem som bør representere dem. Det gjelder også som fylkeskontakter.
Men forutsetningen er jo at de er HLF-medlemmer, da dette er innenfor HLF-organisasjonen. (Se også neste sak.)

Fylkeslagene.

a) Det er viktig for Ad-hoc utvalget at fylkeslagene følger opp HLFs ”Veiledende retningslinjer for fylkeskontakter”. Dette for å sikre gode kandidater som fylkeskontakter for CI. Men Steinar understreket at det bare er et utkast til veiledning, og som var sendt ut på høring. Få hadde kommet med tilbakemeldinger. Veiledningen skal snart behandles i hovedutvalget for likemenn. I forslaget ligger det at fylkeskontakten bør være likemann, og at man sitter to år av gangen.

b) Ifølge HLF sin aktivitetsplan skal det være kurs for ”opplæring av nye fylkeskontakter” 28.-30. november i år. Hvordan er mulighetene for deltakelse av CI-brukere? - Steinar opplyste at ingen grupper får automatisk plass. Det er fylkeslagene som må melde på deltagere. Fylkeslagene betaler egenandelen. Påmeldingsfristen er 1. oktober. Få påmeldinger var kommet, opplyste han.

c) Instruks for valgkomiteene i fylkeslagene ble etterlyst. - Steinar opplyste at HLF har en instruks, men at denne ikke nevner ”CI-brukere”. Dette lovet han å følge opp, så denne gruppen blir nevnt. Ellers bemerket han at valgreglementet var et forslag fra sentralt hold, men at de enkelte årsmøter i fylkeslagene står nokså fritt til å bestemme selv i hvilken grad de skal følge det, så lenge det ikke bryter med HLFs vedtekter. -

Steinar lovet å følge opp gjeldende valginstruks for å få implementert begrepet ”CI-bruker”.

LMS-representasjon. På sin aktivitetsplan har HLF kurs for opplæring av likemenn for LMS. Ad-hoc utvalget savner et system i fylkene som kan bidra til at kvalifiserte folk representerer CI-brukerne i forbindelse med kurs o.a. på Lærings-og mestringssentrene (LMS).
Vi har nevnt dette før, og spørsmålet er om det nå begynner å fungere. - Steinar opplyste at HLF har gjennomført opplæringskurs av likemenn til LMS-representasjon. Planen var å få evaluert disse kursene før man gikk videre, men likemanns-koordinatoren var gått bort. Man har derfor hatt problemer med å få evaluert kursene. Høstens kurs er derfor endret til oppføglingskurs for likemenn.

-
Steinar presiserte at HLF mener at det er helsevesenet sitt ansvar å finansiere opplæring av disse likemennene og ellers dekke utgiftene til representasjon , da det er lovpålagt med brukermedvirkning. Helsevesenet er imidlertid ikke med på at de skal ha noe ansvar for opplæring av representanter, og heller ikke dekning av deres utgifter for eksempel i forbindelse med tapt arbeidsinntekt. - Steinar påtok seg å undersøke med hovedstyret i FFO, om de har lignende problem med helsevesenet og hva de gjør med det. Dette er problemer som må løses innen helsevesenet.

Likemannsforum. Hordaland fylkeslag har gjennomført møte i det nyopprettede likemannsforumet, og med støtte fra HLF sentralt. Det var enighet om at dette var et positivt tiltak, men CI-utvalget savner en oppfølging. Man lurer også på om andre fylkeslag kan forvente samme støtte. Det ble også nevnt at det kunne være en viss fare for at likemennene kunne etablere seg som ”en stat i staten”, for det er mange sterke folk blant dem.
- Steinar oppfattet likemannsforum som et fint tiltak. HLF vil nå oppfordre fylkeslagene til å arrangere motivasjonskurs for likemenn. Ønsket er at slike kurs skal være en møteplass for sosiale sammenkomster og oppgaveløsninger, som kan bunne ut i nye prosjekter eller tiltak. Han trodde at kapasiteten i fylkeslagene er avgjørende der. - HLF kan ikke garantere at andre fylker får arrangere LM-forum finansiert av HLF. Når Hordaland hadde fått, skyldtes det at det var et pionér-tiltak.
- Her nevnte Berit at fylkeslaget i Oppland hadde hatt en samling for likemenn, som alle deltagere var fornøyd med. Men fylkeslaget kunne ikke love at dette vil bli gjentatt. - Steinar var ikke bekymret for at likemenn-grupper kunne bli som en ”stat i staten”, da likemenn får opplæring gjennom kurs arrangert av HLF sentralt. Videre satser HLF på at man etter hvert får et systematisk arbeid i fylkeslagene.
HLF har i den forbindelse laget et utkast til likemanns-guide .
Det skal være en lærebok og oppslagsverk for likemenn. Utkastet skal ut på høring, og skal behandles i hovedutvalget for likemenn 19.-20. sept. Deretter skal det behandles av organisasjonsstyret i HLF. (Utkastet til likemannsguide var mottatt, et svært dokument.)

Standard for rehabilitering av CI-opererte. Utvalget lurte på hvordan det gikk med repr.forslaget til Stortinget fra Dåvøy/Eriksen om å sikre tilbud om habilitering og rehabilitering for CI-opererte barn og voksne. Det var også spørsmål om hvordan det går mht ReSonare/Rikshospitalet-prosjektet.
-
Fra Inger Anita var det kommet opplysning om at ReSonare-prosjektet skal avsluttes ved årets utgang, og det blir da opp til myndighetene å avgjøre hvordan tilbudet skal videreføres bl.a. med oppfølging av CI-opererte.

-
Berit nevnte at en arbeidsgruppe hadde kommet fram til at Rikshospitalet burde ha oppfølgingsansvaret av barn i gruppen 0-3 år. Det var ellers ulike meninger i arbeidsgruppen om hvorvidt Statped bør ha ansvar for gruppen over 3 år. Kompetansesenterne oppfattes av mange foreldre som ikke særlig flinke til å tilrettelegge for barn med CI. Det er mye fokus på tegnspråk, og foreldrene er derfor skeptiske til kompetansesentrene som det rette språkmiljø for CI-barn.
- Forslaget fra Dåvøy/Eriksen skal behandles i Stortinget i høst, og særlig foreldrene til CI-barn stiller store forventninger. - Steinar ville høre med Hanne Nøding om hvordan sakene står, og prøve å få henne til å gi oss fersk orientering på vårt neste møte. Vi ønsker også nærmere kontakt med Morten Buan, som er presentant for foreldre/barn i Hovedutvalg for interessepolitikk og en meget engasjert far til et CI-barn.

CI-2, erfaring og evt. forskning om utbyttet av 1, resp. 2.
Berit, som er representant i Nasjonalt råd for prioritering opplyste at første møte i rådet ble brukt til å diskutere kriterier for hva som skulle kvalifisere til CI-2. Det andre møtet diskuterte kriterier for hvem som skulle prioriteres til CI-2 operasjon. Rådet ble enig om noen kriterier. Formuleringene var viktige, for at de ikke skulle oppfattes å være diskriminerende for noen.
- Det har vært vanskelig å oppdrive resultater fra relevant forskning i Norge, som kan støtte under et krav om CI-2. Ad-hoc utvalget håper HLF kan bruke sine kontakter til å få fart på forskning rundt CI-2.

Likemannskursene. Ad-hoc utvalget har etterspurt plan for likemannskurs for 2009, da nye kurs i høst var utsatt til neste år. Videre lurte man på muligheten for å kvotere CI-brukere til kurs, og om muligheten for regionale kurs for raskere å kunne få et antall godkjente CI-likemenn i alle fylker. - Steinar opplyste at planleggingsprosessen for sentrale kurs i 2009 ikke var begynt.
Han delte ut den sentrale kursplanen for 2008, og kunne ellers fortelle at det var mulig med lokale studieringer og fylkesvise kurs om det var behov for det. I 2009 blir det bl.a. oppfriskningskurs for likemenn som har 3 års fartstid, da flere risikerer å ”gå ut på dato”. - Kvotering av CI-brukere, slik utvalget ønsker, kan ikke garanteres, og regionale kurs er i dag ikke mulig, opplyste han.

”Tillitsmannskurs”. Ifølge tidligere opplysning, vil det være aktuelt med et eget ”tillitsmanns-kurs” for CI-brukere i 2009, arrangert av HLF, og med deltakelse for CI-fylkeskontakter, godkjente CI-likemenn og CI-utvalget. - Steinar bekreftet dette, og han vil foreslå at ad-hoc utvalget deltar i planleggings-prosessen, videre at kurset blir med i et felles bookingssystem, slik at det blir rimeligst mulig og best mulig tilrettelagt.

Info-folderen: Ad-hoc utvalgets forslag til informasjonsfolder for voksne CI-opererte har vært til vurdering og evt. kommentarer på Haukelands hørselssentral. Derfra er det kommet bare positiv tilbakemelding, slik at vi nå kan gå videre med folderen. Utkastet er så godt som klart til å gå i trykken, med noen mindre justeringer mht henvisning til hvor man finner fram til likemennene. Det ble også diskutert hvilket motiv som ville passe best. Her oppfordres HLF sentralt til å komme med forslag når de skal utforme trykksaken. Det er videre klart at den må ha HLF-profil.

Steinar lurte på om HLF har penger til dette nå for tiden, men utvalget mente at det kan tas fra vårt utvalgs budsjett, hvis det blir problem, da vi har spart penger på møtevirksomheten vår i år.
- Steinar påtar seg å ordne så HLF lager et pent utkast med den teksten vi har kommet fram til. Vi får anledning til å godkjenne det før trykk. Opplag i første omgang: 2.000. Distribueres fra HLF til – i første rekke de tre sykehusene som opererer CI, og ellers til LMS, hørselssentraler o.a.

Den nye HLF-portalen og cipaa.net. Utvalget har ventet lenge på den nye portalen til HLF, og en avklaring av forholdet mellom den og vår hjemmeside cipaa.net. - Steinar opplyste at portalen ville være på plass 5. september.
- Da vår redaktør Sigrun ikke var tilstede, var det noe uklart hva man hadde fått ut av samarbeid mellom CI-utvalget og ansvarlig for portal-prosjektet. - Steinar opplyste at fylkeslagene får sin egen hjemmeside, der de kan redigere innholdet selv. Det blir arrangert kurs for web-redaktører i fylkeslagene, og tanken er at vervet som lokal web-redaktør skal være uhonorert.

TSS/NMT. CI-utvalget har ved flere anledninger uttrykt ønsket om at HLF skal engasjere seg sterkere for bedre utdanning av TSS-tolker, og dessuten tilby døvblitte/sterkt tunghørte TSS-kurs, så de kan få god nytte av TSS-tolkene. HLF er, slik utvalget ser det, den organisasjon som kan løfte fokuset på denne saken. NDF/Ål folkehøgskole jobber mest for rent tegnspråk. CI-utvalget registrerer at hovedutvalget for interessepolitikk i forbindelse med den store Tolkutredningen har foreslått å løfte fram TSS, og sier seg glad for det. Men slike kurs er ikke nevnt som tilbud for voksne CI-opererte, slik vi også ønsker. - Steinar opplyste at ReSonare/Briskeby nå har samme finansieringsordning som Ål folkehøgskole ifht tilpasningskurs.
Det kan åpne muligheter for TSS-kurs. - På spørsmålet om HLF kan oppfordre Briskeby til å holde TSS-kurs, svarte Steinar at man kanskje i første omgang bør kartlegge behovet for TSS-kurs. Han ”inviterte” CI-utvalget til å være med å samarbeide om en undersøkelse sammen med HLF og Briskeby. For øvrig holder HLF på benevnelsen NMT, og vi bør markedsføre denne benevnelsen istedenfor det foreldede TSS.

Samarbeid med Cochleaklubben. Vi har fått flere signaler om at Cochleaklubben er positive til å samarbeide med oss. Det gjelder også i forbindelse med synspunkter på framtidig opplæringstilbud for hørselshemmede barn/ungdom.
-
Hovedutvalget for interessepolitikk har bl.a. behandlet Midtlyng-utvalgets mandat, som er meget omfattende og for eksempel skal vurdere hele Statped og PPTs rolle, og det gjelder tilbudet både til barn og voksne. Morten Buan har foreslått at HLF gjennomfører en fagkonferanse på slutten av året, og han har gitt uttrykk for at CI-utvalget må trekkes inn. – På grunnlag av dette ønskes Morten Buan fra Cochleaklubben, som også er leder for HLFs foreldre-/barn-utvalg, invitert til neste møte til CI-utvalget. Det er viktig for oss å følge med i hva som skjer i Midtlyngutvalget og vurdere hva vi evt. kan bidra med ut fra de erfaringene vi etter hvert har tilegnet oss.

Operaen. HLF har i den siste tiden vært opptatt av å få tilrettelagt forholdene for hørselshemmede i den nye Operaen. Dette synes CI-utvalget er bra, men det ville kanskje vært naturlig at CI-brukerne ble tatt med når akustikk og lignende blir vurdert. - Steinar kunne fortelle at HLF sin representant faktisk var CI-bruker! CI-brukerne var dermed godt representert. Videre opplyste han at en del utvalgte hadde fått omvisning i opera-bygget. Første inntrykk var bra. Teleslynge i alle rom, og hvert sete hadde program for valg av tekst på 8 forskjellige språk!

Døvblitte. Det har flere ganger dukket opp spørsmål om å slå sammen Døvblittutvalget med CI-utvalget i HLF. HLF har begynt forberedelsene til sitt landsmøte 2009. Er det en oppgave for CI-utvalget å foreslå permanent CI-utvalg i HLF? Sonderinger som er foretatt tyder på at det er liten interesse for sammenslåing blant CI-brukerne. Det er imidlertid klart at de to gruppene har flere felles interesser og derfor iallfall bør ha et ganske tett samarbeid.

-
Steinar opplyste at HLF jobber sentralt med drøfting av organisasjonsendringer, som skal legges fram på neste landsmøte. Det er fremmet forslag om å legge ned alle utvalg, med unntak av hovedutvalgene. Som alternativ er det foreslått nettverksgrupper (innsatsgrupper), som ikke vil bli formelt valgt på landsmøtet.
HLF ønsker at nettverksgruppene skal være medspillere i HLFs politiske virke. Bakgrunnen for forslaget er behov for raskere beslutningsprosesser. Det er også drøftet om man skal ha ett
eller to hovedutvalg. Fylkeskontaktene vil trolig få en rolle i nettverksgruppene. Ingenting er avgjort. Det blir trolig høringsrunde om dette før eller etter nyttår.

Avtale med mobil-leverandør/selskap? Utvalget tok opp spørsmålet om HLF bør innlede drøftinger med en mobil-leverandør om en avtale som kan gi medlemsfordeler til HLF-medlemmene.
Det er noen som har slike avtaler, og som gir både lavere tellerskritt og rabatt-tilbud ved kjøp av mobiler. HLF bør kunne få til en god ordning for medlemmene sine med et så høyt medlemstall som 55.000. - Steinar tar forslaget med til markedsavdelingen for vurdering.

Hendt siden sist. Utvalgslederen ønsket evt. kommentarer til den heftige debatten etter ”Brennpunkt”-programmet, med mange innlegg i aviser og tidsskrifter. Det var noen som hadde oppfattet det som uklart om noen som hadde skrevet bare representerte seg selv eller utvalg eller annet, og hva HLF selv egentlig stod for. Men det var skapt et inntrykk i døvemiljøene om at HLF er imot tegnspråk, og det er ikke riktig. HLF er ikke imot tegnspråk for de som trenger det. – Thorbjørn understreket at kjernen i debatten egentlig ikke dreide seg om for eller imot tegnspråk, men om rettighetene til CI-opererte barn og deres foreldre.

Utvalgslederen nevnte ellers sin deltakelse i HLFs representantskapsmøte på Kiel-ferjen og sitt inntrykk av møtet i Likemannsforum arrangert av Hordaland fylkeslag.

Han nevnte også at HLF nå har plassert de godkjente CI-likemennene fylkesvis, slik at de er lettere å finne på HLFs hjemmeside,

Han opplyste at Døves Media hadde kontaktet ham i forbindelse med opptak av et program til ”Tid for tegn” om språkmeldingen, som går inn for godkjennelse av tegnspråket som offisielt språk. Begrunnelsen for at han ble spurt, var at man ønsket litt balanse i programmet ved å få med en som var skeptisk. Thorbjørn hadde svart ja til å stille opp, men hadde senere ikke hørt noe.

TSS-seminaret arrangert av Lærerhøyskolen i Trondheim i april: Der hadde Espen Lahnstein og Thorbjørn representert HLF. Seminaret ga sterkt inntrykk av et stigende behov for TSS, særlig blant unge døve. Representanter fra tolketjenesten kunne fortelle at det også er blitt større etterspørsel etter TSS-tolking.

Audiovisuelle produksjoner. Det er kommet et hørings-svar om ”Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner”. Det omhandler bl.a. krav om teksting av norske kinofilmer med mer. - CI-utvalget støtter klart kravet om teksting av alle norske filmer/programmer. - Steinar nevnte at ordningen i mange år hadde vært frivillig, men med dårlig forståelse av hørselshemmedes behov. HLF vil nå kreve at teksting skal være påbudt, og at det må ytes produksjonsstøtte i samsvar med dette.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. - Det ble en liten debatt om uttrykket ”diskriminering”. Noen oppfatter det som et for sterkt uttrykk når det stort sett brukes i sammenhenger der det bare gjelder mangel på tilrettelegging. Men dette var det ikke enighet om, og man hadde ikke tid til å utdype emnet.

Neste møter. Dagens møte var utsatt fra juni, men vi ønsker å gjennomføre de obligatoriske fire årlige møtene, så vi måtte bli enige om to datoer til i løpet av høsten. Vi kom fram til fredag 17. oktober hos HLF i Oslo (utsatt til 24. oktober), og mandag 15. desember i Bergen.

 

TjSander

<< forsiden << referatlisten