Referat fra møte i utvalget 15. desember 2008 .

Møtet ble holdt hos HLF i Bergen
(Bergen Hørselslags lokale i Nygaten).

Utvalget møtte fulltallig, og i tillegg deltok fra HLFs sekretariat i Oslo: Anders Hegre (leder for avd. samfunnskontakt) og Roar Råken (nytilsatt organisasjonssjef).

Det møtte to skrivetolker og to NMT-tolker.
Møtetid kl. 10,00-16,00.
Saksliste var utsendt i god tid, og det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.


Av saker som ble behandlet:

Valg-regler for fylkeslagene
Ifølge org.sjefen i HLF har vi oppnådd at valg av CI-representanter nå er tatt inn i reglementet for valg til fylkeslagene av HLF. Før var ikke CI-brukerne nevnt.

Forslaget fra Dåvøy/Eriksen i Stortinget
Det forslaget som stortingsrepresentantene Dåvøy og Eriksen har sendt Stortinget, og som særlig foreldrene til CI-opererte barn stiller store forventninger til, er blitt utsatt. Det skulle vært behandlet i høst, men blir nå trolig behandlet i februar. Det er grunn til å tro at det er fare for at det blir nedstemt av regjeringen, fordi dette er et forslag fra opposisjonen. Men det støttes av HLFs sentralstyre, og også CI-utvalget mener at forslaget er viktig.

CI-brukere og arbeidslivet
HLF vil utgi en brosjyre med informasjon om CI, beregnet på arbeidsgiverne, altså nyttige opplysninger om CI-brukere i arbeidslivet. – CI-utvalget vil gjerne medvirke til at innholdet blir så godt som mulig, og ser fram til å få komme med innspill for eksempel i forbindelse med en høringsrunde før brosjyren går i trykken.

Likemannskursene i 2009.
CI-utvalget ønsker at flest mulig CI-brukere får delta på likemannskurs, slik at vi får godt skolerte CI-likemenn spredt utover hele landet. Utvalgsprosessen med påmelding til kurs i dag synes komplisert, og lite gunstig for CI-utvalgets ambisjoner om godkjente CI-likemenn i flere fylker raskest mulig. – Kurset som begynner i slutten av januar er allerede langt på vei fylt, men det er klart at CI-brukere vil bli prioritert hvis det blir mange søkere, fordi det er en rekke fylker uten godkjente CI-likemenn. Men det haster. – Det ble derfor vedtatt å sende ut en oppfordring gjennom CI-postgruppa om å melde seg på, og å informere om dette på cipaa.net, med påmeldingsskjema. HLF har en litt tungvint prosess med påmelding, fordi denne skal gå gjennom lokallag/fylkeslag med medfølgende selv-evalueringsskjema.

Brukermedvirkning og LMS-kurs
Det har vært en del turbulens omkring manglende dekning av tapt arbeidsinntekt og evt. utgifter for CI-brukerrepresentanter ved kurs for CI-pasienter ved Lærings- og mestringssentrene ved sykehus, spesielt har LMS ved Haukeland vært i fokus. – CI-utvalget har vært en pådriver for at HLF sentralt må få ordnet opp på landsplan, og er inntil videre fornøyd med at HLF har tatt det opp med FFO. Det ser ut til at en positiv prosess er kommet i gang, og som vil føre til at det kan bli mer betryggende bruker-medvirkning. Det er bl.a. klarlagt at Brukerutvalget i region vest har vedtatt å arbeide videre overfor Helse Vest med sikte på å komme fram til en felles løsning for alle helseforetakene i landet

CI-utvalgets funksjon
CI-utvalget reiste spørsmål om rutinene i HLF når det gjelder samarbeidet mellom saksbehandlerne i HLFs sekretariat og CI-utvalget. Det oppleves som om CI-utvalget blir for lite brukt. Det er mye kompetanse på CI i utvalget, men saksbehandlerne bruker ikke utvalget. Utvalget bør i det minste bli holdt løpende orientert om saker som angår CI. – De to repr. fra HLFs sekretariat mente at utvalget iallfall bør holdes orientert, men mente det alltid vil være spørsmål om avveiing. Det er kanskje noen uklare retningslinjer hos HLF om hvordan man i sekretariatet skal forholde seg til utvalgene i forbundet. Det kan være behov for å lage en policy eller strategi for CI-utvalgets funksjon. – Fra utvalgets side ble det framhevet som viktig at HLF sentralt har et fast mønster for saksgang og som involverer de relevante utvalgene. Hvis ikke, så kan en lure på hva som er hensikten ved å ha utvalg for ulike grupper innen organisasjonen. – Den nye organisasjonssjefen lovet å se litt på rutinene.

HLF's prosjekter (Helse og rehabilitering)
Mange prosjekter som HLF, enten selv eller i samarbeid med eksterne, har på gang, er interessant for CI-brukerne. Men CI-utvalget er ikke innvolvert. Thorbjørn mente at når det forberedes prosjekter som berører CI, bør CI-utvalget kontaktes for eventuelle innspill. Det er gode muligheter for at dette kan være nyttig. Oversikten over de mange HLF-prosjektene er kommet som en stor overraskelse på utvalget. - Anders svarte at en del prosjekter er innsøkt og igangsatt. En del prosjekter er igangsatt av frittstående institusjoner. HLF ønsker ikke å nekte noen å ta kontakt med HLF for å få søkt inn til Helse og rehabilitering. Men han kunne videreformidle til prosjektledere at CI-utvalget kan nyttes som ressurs. - Roar fortalte ellers at man har et bevisst forhold til å benytte brukerrepresentanter der man mener det er behov. – Thorbjørn ville ha fram at HLF bør benytte seg av den rolle de har ved at de kan anbefale eller ikke anbefale prosjektsøknader, og dermed ha en viss styring. - CI-utvalget er positive til å stille som ressurs for prosjektsøkere

HLF og veivalg
Også her ble det innledet med at CI-utvalget savner å bli brukt mer sentralt enn i dag. Kontakten med saksbehandlere er liten. Hittil har ikke CI-saksbehandlerne i HLF forelagt noen saker for utvalget. Vi er heller ikke tatt med i arbeidsgruppa for landsmøteforberedelser. Thorbjørn hadde representert CI-utvalget på et møte om HLFs veivalg, men opplegget der var i regi av et konsulentfirma, og det var små muligheter der til innflyelse og drøfting av HLFs organisasjonsform, mente han. Resultatet var blitt en veivalgsrapport som virket nokså fjern for grasrota. - Anders opplyste at arbeidsgruppen for landsmøtet bestod av representanter for fylkeslag og lokallag. Ingen utvalg var invitert med. Veivalgsrapporten er ennå ikke vedtatt. Den ble behandlet på representantskapsmøtet (hvor CI-utvalgets repr. ikke deltok pga mangel på tolk). Ny rapport skal ut på høring, der alle brukergrupper kan uttale seg.

HLF's innspill til Midtlyngutvalget (MU).
CI-utvalget ba på forrige møte om å få med tre representanter til arbeidsgruppen som skulle komme med innspill til dette viktige utvalget. Vi fikk så vidt med én representant, Berit. Utvalget syntes dette var uheldig, da det er vanskelig å finne andre representanter som har bred kompetanse på områdene MU skal ta standpunkt til. Innspillet som er utarbeidet er stort sett blitt status og synsing, mens det er svært viktig at MU blir kjent også med alternativer. CI-utvalget synes ellers det er fint at HLF har innspill til MU, men når HLF tillot bare én fra CI-utvalget å være med, burde utvalget, som har så bred kompetanse på CI, iallfall fått mulighet til å se gjennom og kommet med endringsforslag før det ble sendt. Thorbjørn hadde etter å ha sett innspillet (etter at det var sendt) sendt noen synspunkter til HLFs generalsekretær, men uten å få noen tilbakemelding. - Anders fortalte at MU er initierte av HLF sentralt, og at de har aktiv kontakt med MU, som skal se på Statped-systemet. Han mente at ”workshop”-gruppa som laget innspillet til MU var godt nok sammensatt. Videre fortalte han at rapport fra MU er ventet til sommeren. HLF har da på nytt mulighet til å påvirke retningen MU lander på. Han tok til etterretning ønsket om flere erfarne representanter i et slikt utvalg

HLFs representasjon på NDFs CI-konferanse på Ål.
Thorbjørn opplyste at konferansen var blitt referert over hele fire sider i Døves Tidsskrift, og hans inntrykk var at HLF sin innsats på CI-konferansen var svak. Utsagn fra en representant fra HLF tydet på at HLF for eksempel ikke riktig forstår hva man mener med tospråklighet. Han lurte på hvorfor ikke HLF hadde latt også CI-utvalget representere på konferansen. Videre hadde han ventet på referat også i Din Hørsel, for å kunne sammenligne og se om HLF kanskje hadde en annen oppfatning av konferansen. Men slike referater kommer dessverre ikke i Din Hørsel, så man får ikke sammenligningsgrunnlag. - Anders mente at HLF godt forstår hva tospråklighet handler om, men at man kanskje hadde vært uheldig og brukt upresise begreper i en periode. Det er viktig å være presise i påvirkningsarbeidet. HLF vil komme tilbake med mer informasjon om tospråklighetsarbeidet. Det er stort engasjement rundt denne saken på Stortinget.

Oppfordring til CI-konferanse i HLF-regi
CI-utvalget er betenkt over at det bare er NDF som inviterer til store konferanser, hvor alt er i arrangørens regi og med stor påvirkningskraft overfor representanter for politikere og myndigheter. Det er viktig at også HLF kommer mer på banen og skaper balanse. I første omgang vil CI-utvalget oppfordre HLF til å arrangere en fagkonferanse om CI. Hovedutvalget for interessepolitikk har også drøftet noe tilsvarende, så det synes å være klart behov for en fagkonferanse basert på de muligheter CI gir og dermed med helt andre innledere enn tegnspråkforskere og fagpersoner som er tradisjonstro overfor gjeldende opplæringslov. - Anders noterte ønsket om konferanse, men kunne ikke love noe på stående fot. Han mente ellers at HLF har gjort godt arbeid overfor myndighetene, selv om HLF ikke har hatt noen konferanse. Det ble også antydet at Briskeby kompetansesenter bør kunne stå som arrangør.

Oppløsning av hovedutvalgene og/eller utvalgene i HLF?
Det er blitt nevnt planer i HLF om å forelegge kommende landsmøte forslag om oppløsning av utvalg. CI-utvalget lurte på hvordan det gikk med forslagene. I Din Hørsel er det oppfordring fra valgkomiteen om å komme med forslag på kandidater til utvalgene, men CI-utvalget er ikke nevnt. Thorbjørn hadde sendt forespørsel til HLF om hva dette betyr, for eksempel om det er gjort vedtak om å nedlegge CI-utvalget. Svar var ikke mottatt. - Anders sa at forslaget om nedleggelse av utvalg er behandlet, men at det ikke gikk gjennom. Det er nå en ny prosess på gang, med blant annet fire fylkesledere som jobber med ny utredning om omorganisering. Mht CI-utvalget, så er dette ikke opprettet etter landsmøtevedtak, og det må nok være derfor det ikke er nevnt i forbindelse med valgkomiteen.

Innspill til ”Utredning av varer, tjenester og informasjon”.
Berit, som hadde ansvaret for å sende inn svar fra CI-utvalget på mottatt skjema, der det var spørsmål om problemer vi møter som hørselshemmede i samfunnet, hadde sendt sine samt Sigrun og Thorbjørn sine innspill. Det er ikke kommet tilbakemelding.

HLFs representantskapsmøte.
På forrige møte ble Thorbjørn valgt som vår repr. til nevnte møte i HLF, med Berit som vara. Hans påmelding og flybilletter var ordnet, og HLF hadde bestilt tolker i god tid. Bare to dager før møtet kom det beskjed om at det ikke hadde lykkes å få tolker, og dermed måtte Thorbjørn melde forfall. Berit kunne ikke stille opp. CI-utvalget ble dermed uten representant.

Det er et tankekors at HLFs møter av og til bare er tilgjengelig for de som hører så godt at de kan delta uten tolk. Det er viktig at man passer på å tilrettelegge for alle brukergrupper til kurs, møter og lignende. HLF framstiller seg jo som organisasjonen som arbeider for alle landets 600.000 hørselshemmede. - HLFs representanter opplyste at det hadde vært skrivetolk på nevnte møte, og at de alltid har skrivetolk der det er behov. Dette var nytt for Thorbjørn, som bare hadde fått beskjed om at det ikke var lykkes å få tak i tolker.

HLFs årsplan 2009.
HLFs årsplan 2009 er behandlet på representantskapsmøtet, som var forumet for innspill til årsplanen. CI-utvalget hadde ingen innspill denne gangen, og ble altså forhindret i å delta på repr.skapsmøtet.

HLFs handlingsprogram 2009-2012.
Thorbjørn hadde sendt innspill til handlingsprogrammet. Fristen var 5. desember, så det var ikke blitt tid til å konferere med CI-utvalget, men han hadde sendt kopi til utvalgsmedlemmene, slik at alle var informert. I innspillet ble det sterkt understreket at det ikke måtte være bare ett fokusområde i kommende periode, slik det var lagt opp til, da det er så mange viktige saker HLF må arbeide intenst med. Han har nevnt bl.a. skolepolitikk. - Anders takket pva HLF for innspillet, som er tatt med i den videre prosess med arbeidsprogrammet, opplyste han. Ellers kunne han fortelle at rehabilitering får stort fokus i programmet.

Budsjett for 2009.
CI-utvalget ønsker å vite hva vi kan forvente av budsjettmidler i 2009, og om utvalget eventuelt vil få et budsjett for hele 2009. - Anders svarte at dersom utvalgene fortsetter etter landsmøtet, vil det økonomiske ordne seg. For første halvår 2009 er det klart at CI-utvalget får tilsvarende ramme som i 2008.

Møteplan videre.
Thorbjørn hadde forslag til dato for de to møtene CI-utvalget skal ha i vårhalvåret. Man drøftet også sted. Tidspunktet for første møte er vanskelig som følge av usikkerhet om når vinterferien blir i øst og vest. Med forbehold ble notert fredag 27. februar, fortrinnsvis på Briskeby, evt. i HLFs sekretariat. – Deretter møte 15. mai i Bergen.

TjSander

<< forsiden << referatlisten