Møte i HLF sitt Ad-hoc-utvalg for voksne CI-brukere
Fredag 13. mars 2009 på Briskeby skole og kompetansesenter.

Til stede:
Thorbjørn Johan Sander (leder),
Berit Gallefoss Denstad,
Otto Øksnes og Kjetil Høgestøl.
Fra HLF møtte Roar Råken, organisasjonssjef
Forfall: Sigrun Ekerhovd og Inger Anita Herheim.


Før møtet fikk utvalget en kort presentasjon av Briskeby skole og kompetansesenter, av adm. direktør Vigdis Lygre. - Siri Skollerud, leder for ReSonare-prosjektet, informerte om prosjektet og startpakken. Hun oppfordret CI-utvalget til å bidra positivt til å spre kunnskapen om disse tilbudene til andre kanter av landet.
Anne Elisabeth Strøm, leder for kursavdelingen, fortalte om et prosjekt vedrørende tilbud til unge CI-brukere under videregående opplæring.
CI-utvalget hadde en del kommentarer til ReSonare-prosjektet, og kom med noen innspill mht ønsker om kurs på Briskeby.
Sakslisten omfattet 16 saker, hvorav her nevnes


Motivasjonskurs: HLF har oppfordret til å gjennomføre lokale motivasjonskurs, f.eks for likemenn og på tvers av diagnosegrupper. Det er mulig for fylkeslagene å søke om midler fra § 19 og 20 til slike kurs, som kan komme i tillegg til de sentrale oppfriskningskurs for likemenn. HLF har ikke utarbeidet noe fast opplegg for slike kurs, men de første er allerede avviklet. Dette har absolutt interesse for CI-likemenn.

Representant-forslaget fra Dåvøy/Eriksen i Stortinget.

De nevnte stortingsrepresentantene la fram fire forslag i Stortinget, hvorav de tre ble vedtatt. Dette var HLF meget fornøyd med, men skulle selvsagt ønsket at også det fjerde var blitt vedtatt. Det gjaldt forslaget om Rikshospitalet som nasjonalt CI-kompetansesenter. Det var litt skuffende, særlig fordi det bare gjaldt å få utredet den saken. CI-utvalgets syn har vært at en slik utredning vil være positiv, og regner med at HLF vil jobbe videre med saken.

Brosjyre om CI i arbeidslivet.
CI-utvalget har fått tips om at det er planlagt utarbeidelse av en brosjyre om CI som informasjon på arbeidsplasser, og ønsker å få muligheter til å medvirke. Prosjektet var ikke kjent for organisasjonssjefen, men han mente at dette spesielt kan være et prosjekt for yrkesaktivt utvalg. Et annet prosjekt HLF arbeider med er nettverksgrupper for hørselshemmede i arbeidslivet, men dette er ikke relatert til CI.

Likemannskursene 2009.
Det var påmeldt 5 CI-brukere til likemannskurset trinn I-II i januar, og alle fikk plass og med resultatet at vi har fått disse godkjent, hvorav tre fra fylker hvor vi ikke hadde godkjente likemenn fra før, og de to siste fra fylker hvor vi hadde bare en og to fra før. Dette er vi meget fornøyd med. CI-utvalget er nå spent på hvor mange CI-brukere som vi får med til oktober-kursene. Vi må gå aktivt ut og oppfordre ”rette personer” til å melde seg på, personer som er motivert. Det må jobbes for at vi får god spredning av nye likemenn rundt i landet. Vi har ikke så god oversikt over aktuelle kandidater og hvor behovene er størst, så det må vi legge en del arbeid i. CI-utvalget vil prøve å få oversikt over kandidater i områder hvor vi nå trenger CI-likemenn, og få dem til å melde seg på til kursene i oktober, gjennom lokallag/fylkeslag.

Likemannskurs for fylkeskontakter.
HLF skal ha oppfølgingsjurs for fylkeskontakter i oktober. For tiden har vi CI-fylkeskontakter i bare tre fylker, og det er vanskelig å få flere, da man ikke har god oversikt over aktuelle kandidater. CI-utvalget, i samråd med CI-brukerne innen det enkelte fylke, ønsker ellers å være med å påvirke hvem som blir fylkeskontakter. Et problem er at det synes å være et krav at fylkeskontakter må være godkjente likemenn, hvilket gjør saken vanskeligere, da det er så få CI-likemenn. CI-utvalget synes derfor at et slikt krav er urimelig. - Roar lovet å undersøke saken. Han nevnte ellers at fylkeskontakter blir valgt på årsmøtet i fylkeslagene, og at HLF sentralt ikke kan instruere årsmøtene om å innstille bestemte kandidater.

Boikott-aksjonen mot LMS Bergen.
Fylkeslaget i Hordaland har vedtatt å boikotte på ubestemt tid Haukeland/LMS Bergen sine kurs, deriblant CI-kursene, da LMS Bergen ikke kan dekke tapt arbeidsfortjeneste og evt. reiseutgifter for brukerrepresentantene. Bergen Døvesenter, som har brukerrepresentasjon på samme måte, er ikke med på aksjonen. - CI-utvalget har også vært noe involvert og har stilt opp på kurs i januar og informert om CI-utvalgets virksomhet. Utvalget hadde da allerede tatt saken opp med HLF sentralt for å få en løsning på landsplan. Utvalget har dermed ikke støttet boikott-aksjonen. - Roar kunne fortelle at HLF sentralt jobber med saken i samarbeid med FFO. Han hadde ellers tatt kontakt med fylkeslagets leder i Hordaland, og han ville ta initiativ til et møte med sikte på bedre samhandling.

Midtlyng-utvalget (MU) og arbeidet med Nasjonal veileder…
Utdanningsdirektoratet har lyst ut midler til prosjekter rettet mot opplæring og utdanning for barn, unge og voksne med særskilte behov, og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner er oppfordret til å søke. I den forbindelse har Thorbjørn, som leder av CI-utvalget, fått oppfordring fra en person i utdanningssystemet om å ta initiativ til å søke om penger til et prosjekt som kan dokumentere effekten av ulik oppfølging av barn som har fått tidlig CI. Både Midtlyng-utvalget og prosjektgruppa som skal utarbeide en nasjonal veileder for barn med hørselshemninger, herunder barn med CI, savner sterkt slik dokumentasjon. Thorbjørn hadde sendt saken over til HLF ved generalsekretæren, men hadde ikke fått tilbakemelding. -
Roar opplyste at generalsekretæren var sykemeldt, og det ble enighet om å oversende saken til Roar, for at han kunne få den plassert hos rette person i gen.sekretærens fravær. Han opplyste ellers at det viktige Midtlyngutvalget vil legge frem sin innstilling 1. juli i år. Foreløpig er det en lukket prosess.

Briskeby.
Briskeby skal i forbindelse med sine planer om utbygging opprette to utvalg, et utvalg som skal utrede behov for rehabilitering, og et utvalg for kursplaner. CI-utvalget vil gjerne være representert i utvalgene, da det sikkert vil bli svært aktuelt både med rehabilitering og diverse kurs for denne gruppen. - Roar opplyste at prosjektet foreløpig bare er på idestadiet, og at om vi ikke fikk representasjon i denne omgang, kan det bli aktuelt med medvirkning i neste/senere fase. På idestadiet ønsker man å komme frem til hva et rehabiliteringssenter skal ha av fasiliteter.

Batteri-”plakat”.
Det ble vist til en batteri-plakat som var utarbeidet av Thorbjørn etter innhentede opplysninger spesielt ved Hilde Hellestvedt i Bergen Hørselslag, fra flere batterileverandører. Det hadde bl.a. vært stor usikkerhet mht oppbevaring av batterier. Det var derfor viktig at vi fikk denne ”plakaten”. – Plakaten er godkjent, men det er ønskelig få en tilføyelse om hvordan man bør behandle brukte batterier.

Likemannsguiden.
Det ble vist til den store Likemannsguiden, som har høringsfrist 25. april. Utvalgets medlemmer hadde delte meninger om betydningen av et så svært dokument, men ønsket også mer tid på gjennomgangen. Noen mente det var et unødvendig dokument, andre mente det var for mye informasjon, mer en utredning enn en veiledning. Det var ellers ønske om mer informasjon på CI-biten om likemannsguiden skal utgis. Man kom fram til at utvalget bruker den tid som er til rådighet til å komme med en samlet uttalelse.

Likemanns-utspill på sykehus
Berit lurte på om det kunne være en idé med ”visittkort” på frokostbrettet til nyopererte, med navn på likemenn som kan besøke disse, eller som de kan kontakte senere. Selv om mange får tilbud om kurs før operasjon, er det av ulike grunner ikke alle som kan delta på kursene, og som har behov for å få litt hjelp.  Hun kjente til at det enkelte steder er organisert likemannsvirksomhet på sykehus, der de som er operert for sin diagnose får tilbud om besøk av en likemann mens de er inneliggende. Hun kom med forslag om å fremme et ønske om et liknende tilbud for våre CI-pasienter på de tre sykehusene og på den måten ”fange opp” de som ikke benytter seg av kurstilbud. Det poengteres at dette må være et frivillig tilbud til pasienten. – Berit påtok seg å lage et forslag til CI-utvalget.

Likemanns-forum – likemannskafé.
Likemannsforumet i Hordaland i fjor var et vellykket arrangement. Det er ønskelig med ny satsning, men dette finnes det ikke midler til pr i dag hos fylkeslaget. Bergen Hørselslag vil gjerne begynne med likemannskafé, men er stoppet pga manglende finansiering. - Roar foreslo å vurdere å søke midler med utgangspunkt i studieringer. – CI-utvalget mener at forsøk med likemannskafé er en god idé, som kanskje kan følges opp andre steder i landet, men foreløpig avventer vi utviklingen i Bergen.

HLF sitt landsmøte 12.-14. juni i Harstad.
Thorbjørn nevnte at landsmøtet nærmer seg, men han som utvalgsleder ennå ikkje hadde  mottatt innkalling eller dokumenter. Han var elles bekymret for at CI-utvalget kan bli nedlagt. Det har funksjonstid fram til landsmøtet, og han kjente ikke til om det ville fremmes forslag på landsmøtet i den forbindelse. - Roar mente at innkalling for lengst var sendt ut, og han lovte å undersøke saken. Han mente ellers at det ikke er grunn til å frykte at CI-utvalget blir nedlagt, etter det han visste internt.

Neste utvalgsmøte
Den tidligere foreslåtte datoen passer ikke så godt, så man diskuterte et bedre tidspunkt, og sted. Vedtak: Neste møte holdes 18. mai i HLF-sekretariatet i Oslo.

 

TjSander

<< forsiden << referatlisten