CI-utvalget i HLF 2009-2012

Leder
 • Marte Oppedal Vale
 • 0655 Oslo
 • Mobil: 997 15 635
 • Send E-post
Styremedlem
 • Hilde Jannecke Hellestvedt
 • 5055 Bergen
 • Mobil: 911 59 729
 • Send E-post
Styremedlem
 • Åsun Øien Josefsen
 • 9700 Lakselv
 • Mobil: 476 55 384
 • Send E-post
Varamedlem
 • Berit Gallefoss Denstad
 • 2618 Lillehammer
 • Mobil: 934 31 364
 • Send E-postNytt Ad hoc-utvalg for CI-brukere 2007


På møte i HLFs sentralstyre 17.-18. mars 2007 ble det gjort følgende vedtak:Sentralstyret oppretter et ad hoc-utvalg for å arbeide med CI-saker for voksne CI-brukere. 
Ad hoc-utvalget bemannes av CI-representantene i hovedutvalgene (4 representanter) og to andre representanter fra interimsstyret for CI-brukerne i Bergen.

Ad hoc-utvalget får en midlertidig funksjonstid fram til landsmøtet 2009, hvor ny utvalgsstruktur skal evalueres. Det bevilges kr 50.000 til utvalgets arbeid for inneværende år. Utvalgets mandat og arbeidsbetingelser for øvrig framgår av saksframlegget.

Med dette vedtaket var alle de 6 automatisk valgt, og de ble innkalt til konstituerende møte hos HLF i Oslo 27. april

Ad hoc-utvalget konstituerte seg slik: 

Thorbjørn Johan Sander, leder 
Berit Gallefoss Denstad, nestleder 
Kjetil Høgestøl, protokollfører 
Inger Anita Herheim
Otto Øksnes 
Sigrun Ekerhovd 

Berit -Kjetil - Inger Anita- Otto - Sigrun- Thorbjørn


Med unntak av Berit Gallefoss Denstad er dette utvalget identisk med interimsstyret for voksne CI-brukere, som har vært i virksomhet siden høsten 2005
Et ad hoc- utvalg vil si et hurtigarbeidende utvalg, altså et utvalg som har en begrenset funksjonstid, i dette tilfellet fram til HLFs landsmøte 2009.

Utvalgets mandat er i tre hovedpunkter:
 1. Å delta i arbeidet med å utvikle et kursopplegg for skolering av likemenn for CI-brukere.
 2. Å delta på et møte med informasjonsavdelingen vedrørende ny portal-løsning for HLF og bidra til å utvikle nettstedet cipaa.net til et enda bedre informasjons- og likemannstilbud enn i dag.
 3. Å bidra til HLFs interessepolitiske arbeid på CI-området gjennom å bidra med: a) oppdatert informasjon om situasjonen for brukerne over hele landet (ventetider, oppfølging osv.), b) oversikt over tilbudet til CI-opererte, c) være et diskusjonsforum for å videreutvikle HLFs CI-politikk (i samarbeid med sekretariatet).

Arbeidet med pkt. 1 er i gang. HLF har et godt innarbeidet likemanns-opplegg, men har ikke tidligere hatt et opplegg tilpasset likemenn for CI-brukere. Til høsten vil det bli et eget kurs for de HLF-medlemmene som tidligere har deltatt på de to NDF-finansierte CI-likemannskursene, og dette kurset vil bli avsluttet med utstedelse av likemannsbevis. Deretter vil små grupper av CI-brukere kunne delta på vanlige HLF-likemannskurs trinn I og trinn II med utstedelse av likemannsbevis for CI-brukere ved avslutningen av trinn II. Til disse kursene utarbeider ”våre” folk i samarbeid med HLFs likemannskoordinator den ”biten” som er spesiell for CI-likemenn.
– Kursene blir snart kunngjort. Følg med!

Arbeidet med pkt. 2 er mer komplisert. I utgangspunktet regner vi med å fortsette med vår egen hjemmeside, cipaa.net, og med Sigrun E. som ”styrer/redaktør”, men vi ønsker at HLF skal overta utgiftene som følger med, også et passende honorar til vår ”redaktør”. 
I tilfelle vi får en avtale om dette, vil antakelig vår hjemmeside bli utstyrt med HLFs logo.
– Vi avventer et møte med HLFs informasjonsavdeling om denne saken. Et samarbeid vil trolig også berøre HLFs meldingsblad ”Likemannsnytt”, som er tilgjengelig på HLFs hjemmeside.

Pkt. 3 er det som utvalget må konsentrere seg om for hele perioden (etter at pkt. 1 og 2 forhåpentligvis ganske snart kan være ferdig behandlet og kommer inn i en rutine). 
Til dette punktet trenger ad hoc-utvalget innspill, klager, meninger/synspunkter fra voksne CI-brukere (og naturligvis også fra utålmodige hørselshemmede som står i kø for utredning/operasjon). 
Du finner våre e-postadresser i CI-postgruppa, men du kan også sende brev i posten til lederen for ad hoc- utvalget, Thorbjørn Johan Sander, Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis.
(e-post: tj-sand@online.no .) 


Referater fra styremøter

HLF AD HOC UTVALGET

2009
Mars
Mai

2008
Februar
August
Oktober
Desember

2007
September
Desember
INTERIMSTYRET

2007

Januar
Februar
April

2006
Møte - NovemberLikemannseminar på Lørenskog September 07


Likemannseminar på Stavanger November 05